Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

23:59
9876 69e5
Reposted frommakswilczur makswilczur viagdziejestola gdziejestola
Ewels
23:59
7467 8475
Reposted fromdeliriumtremens deliriumtremens viarudosci rudosci
Ewels
23:56
Ewels
23:56
4946 ed4c 500
Reposted frombirke birke viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Ewels
23:56
Ewels
23:56
Reposted fromLane Lane via8agienny 8agienny
23:56
5977 1346 500
Reposted fromzank zank via8agienny 8agienny
Ewels
23:55
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Ewels
23:55
Ewels
23:55
8673 eb92 500
Reposted fromtfu tfu via8agienny 8agienny
23:54
6789 833c
Reposted fromh3x h3x via8agienny 8agienny
Ewels
23:54
4554 1300
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
Ewels
23:54
1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation via8agienny 8agienny
Ewels
23:54
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
Ewels
23:53
Ewels
23:53
Nie można iść spać kiedy serce drze ryja. Szczególnie kiedy kłóci się z mózgiem o racje.
— III WW trzecia wojna wewnętrzna
Reposted fromalmostlover almostlover viagdziejestola gdziejestola
Ewels
23:53
Byłem chory na tęsknotę za czymś nieokreślonym.
— Gustaw Herling-Grudziński
23:53
1420 693e
Ewels
23:53
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Ewels
23:53
Wiesz, ja tak myślę, że prędzej czy później nadszedłby taki moment, że już nigdy więcej byśmy się nie spotkali.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl