Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

Ewels
16:15
Ewels
16:14
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Ewels
16:14
...zostaje Ci wzruszenie ramion - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać. 
— Manuela Gretkowska
Ewels
16:14
Wydoroślałam na tyle, aby nie walczyć o zainteresowanie ludzi, którzy po prostu nie chcą mi go dać. Nie warto uganiać się za innymi, to upadlające.
— overthelove.soup.io
Ewels
16:14
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Ewels
16:14
16:14

September 30 2017

22:47
Ewels
22:47
Ewels
22:46
Ewels
22:46
bądź bardzo obok.
Ewels
22:46
Picie wódki to jest wprowadzanie elementu baśniowego do rzeczywistości.
— Jan Himilsbach
Ewels
22:46
Ewels
22:46
Ewels
22:46
5161 670e 500
Ewels
22:46
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Ewels
22:46
6329 fe53
N.
Ewels
22:46
Ewels
22:46
Ewels
22:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl